leishmania-amastigote icon

leishmania-amastigote

category:Parasites

license:cc-by-3.0

author:Servier